مرور رده

قدم دوم یادگیری زبان

American English file 3 syllabus

سطح: متوسطه  intermediate

تعداد دروس: 10 درس

درس1: گرامر: حال ساده و استمراری، future form/ حال ساده استمراری، واژگان: غذا و آشپزی، خانواده، صفات مربوط به شخصیت

درس2: گرامر: حال کامل و گذشته کامل، واژگان:پول، strong adjective

درس3: گرامر: صفات تفضیلی و عالی/ حروف تعریف، واژگان: حمل و نقل، collocation

درس4: گرامر: can، could، be able to/ افعال modal، واژگان: صفات، مکالمات تلفنی

درس5: گرامر: زمان گذشته/ usually and used to، واژگان: ورزش، روابط

درس6: گرامر: مجهول/ افعال modal، واژگان: فیلم ها، بدن

درس7: گرامر: جملات شرطی نوع اول/ future clause، واژگان: تحصیل

درس8: گرامر: نقل قول مستقیم/ gerunds  and infinitives، واژگان: خرید، شغل

درس9: گرامر: جملات شرطی نوع سوم/ کمیت و مقدار، واژگان: قیود و صفات، وسایل الکترونیکی، phrasal verb

درس10: گرامر: relative clause/ tag questions، واژگان: compound nouns، جرم

مشاوره از طریق واتساپ