مرور رده

قدم نهایی یادگیری زبان

American English file 5 syllabus

سطح: پیشرفته advance

تعداد دروس: 10 درس

درس 1: گرامر: discourse make/connectors/ have، واژگان:شغل، شخصیت، خانواده

درس 2: گرامر: ضمایر/ the past: narrative tense used to and would، واژگان: ترمینولوژی زبان، word building،  abstract nouns

درس 3: گرامر: get/discourse makers، واژگان: phrasal with get،تاریخ و جنگ

درس 4: گرامر: speculation and deduction / عبارات تاکیدی، واژگان: sounds and human voice، توصیف کتاب ها

درس 5: گرامر: distancing/past tense unreal uses of، واژگان: زمان و پول

درس 6: گرامر: verb+object+gerund  or infinitive/جملات شرطی، واژگان: صفات ترکیبی، phone language

درس 7: گرامر: permission، obligation and necessity، verbs of sense، واژگان: پیشوندها، مکان و جایه جایی

درس 8: گرامر: gerund and infinitives/ توصیف برنامه های آینده، واژگان: سلامتی و پزشکی، گردشگری و توریسم

درس 9: گرامر: noun: compound and possessive form، واژگان: آماده کردن غذا، طبیعت

درس 10: گرامر:  عبارات تاکیدی/مقایسه، واژگان: اسم، صفت، فعل

مشاوره از طریق واتساپ